Το Ξενοδοχείο LETO HOTEL DELPHI εγκαθιδρύει Πολιτική Χειρισμού Παραπόνων με σκοπό την αποτελεσματική ανίχνευση, καταγραφή καθώς και την άμεση και αντικειμενική διαχείρισή τους.

Μέσω της παρούσας πολιτικής δεσμευόμαστε ότι:

Ενθαρρύνουμε την έκφραση των όποιων παραπόνων.

Παρέχουμε σειρά τρόπων καταγραφής ώστε να διευκολύνονται οι πελάτες μας στην έκφραση των παραπόνων.

Το κάθε παράπονο θα μελετηθεί σε βάθος και με λεπτούς χειρισμούς.
Είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι στη διερεύνηση του εκάστοτε παραπόνου, τόσο προς το άτομο που το εξέφρασε αλλά και σε κάθε άτομο του προσωπικού που ίσως εμπλέκεται.

Θα τηρείται πάντα η αρχή της προστασίας προσωπικών δεδομένων και η ανωνυμία του εκάστοτε ατόμου.

Τα άτομα που εμπλέκονται σε κάποιο παράπονο δε θα συμμετέχουν στη διερεύνηση του ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Τα καταγεγραμμένα παράπονα θα αναλύονται περιοδικά με σκοπό τον εντοπισμό τάσεων και τη λήψη διορθώσεων και διορθωτικών μέτρων.

Το Προσωπικό του ξενοδοχείου θα εκπαιδεύεται συνεχώς στη διαδικασία χειρισμού παραπόνων.

Δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε χρέωση για την υποβολή και χειρισμό του εκάστοτε παραπόνου.

Η παρούσα Πολιτική είναι πάντα στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών και πάντα αναρτημένη σε κοινή θέα και στην ιστοσελίδα http://www.leto-delphi.gr/leto-hotel-complaints-handling-policy/?lang=el.

Ο Διευθυντής του Ξενοδοχείου